Ověření, legalizace

Ověření, legalizace

  • Soudní překlad (jindy též úřední překlad, notářský překlad či překlad s ověřením) označuje speciální druh překladu, jenž je opatřen doložkou a otiskem kulatého razítka dosvědčujícími správnost a doslovnost překladu.
  • Legalizace je vyšší stupeň ověření soudního překladu a znamená úřední ověření pravosti podpisu na příslušné listině.
  • Superlegalizace označuje opatření dokumentu doložkou garantující, že cizozemská listina byla ověřena či vydána oprávněnou osobou.
  • Apostila (Apostille) je úřední doložka sloužící k ověření pravosti veřejné listiny, resp. pravomoci osoby, která ji podepsala.

Postup ověřování cizozemských listin pro jejich použití v České republice

§ 52 Zákona č. 97 / 1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, v platném znění, stanovuje povinnost opatřit listiny vydané soudy a úřady v cizině, které platí v místě vydání za listiny veřejné, předepsanými ověřeními, aby byly uznány za veřejné listiny i na území České republiky. Pro použití v České republice musí být tato listina, respektive její oficiální překlad, opatřena vyšším ověřením, tedy superlegalizací, zastupitelského úřadu České republiky, který je akreditován pro stát, jehož orgán listinu vystavil. Výjimku tvoří listiny vystavené orgány státu, se kterým má Česká republika uzavřenou příslušnou bilaterální dohodu anebo který je smluvní stranou Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, přijaté v Haagu dne 5. října 1961 (dále jen „Úmluva“), platné v České republice od 16. března 1999. Je – li stát, jehož orgán listinu vydal, smluvní stranou této Úmluvy, provádí konečné ověření listiny formou tzv. Apostily (Apostille) příslušný orgán tohoto státu. V těchto případech není tedy nutné provádět superlegalizaci zastupitelským úřadem České republiky.

Postup ověřování listin vydaných nebo ověřených úřadem nebo orgánem České republiky pro jejich použití v zahraničí

Dokumenty vydané či ověřené orgánem nebo úřadem České republiky, popřípadě listiny před oficiálním úřadem ČR podepsané, a určené k předložení zahraničním institucím, je zpravidla nutné opatřit vyšším stupněm ověření příslušného orgánu státní správy ČR a následně provést superlegalizaci zastupitelským úřadem státu, ve kterém bude listina použita. Ověření tedy nejprve k přeloženému dokumentu připojuje na žádost občana orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal (tedy například ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo zdravotnictví…). Následuje ověření listiny na referátu legalizace konzulárního odboru ministerstva zahraničních věcí České republiky. Nakonec je provedena již zmíněná superlegalizace dokumentu na zastupitelském úřadě konkrétního cizího státu, v němž bude dokument použit. Superlegalizace není nutná v případě bilaterálních dohod mezi oběma zeměmi a dále v případě, že je příslušná země smluvní stranou Úmluvy.

zajišťujeme komplexní překladatelský a tlumočnický servis včetně všech výše uvedených úředních a notářských úkonů. Svým klientům dodává kompletně vyhotovené a precizně přeložené dokumenty s náležitými oficiálními doložkami a ověřeními, a to v krátkých dodacích lhůtách.


Komentáře nejsou povoleny.